Poduzetništvo mladih, žena i početnika

1. Korisnici kredita

Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove, koji su mladi poduzetnici, poduzetnici početnici (start-up) i žene poduzetnice.*

*Kriteriji za definiranje poduzetništva mladih, žena i početnika dostupni su u dokumentu Opći kriteriji prihvatljivosti koji čine sastavni dio ovog programa.

2. Namjena kredita

 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja poslovanja, modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uključujući i turističke, razvoja i uvođenja novih proizvoda ili usluga, poticanja novog zapošljavanja i sl.,
 • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita,
 • financiranje prirodnog kapitala u sklopu Natural Capital Financing Facility – NCFF (očuvanje i prilagodba eko-sustava kroz projekte zelene infrastrukture, zelenog poduzetništva, plaćanja usluga eko-sustava i kompenzacijskih mjera za štete u okolišu).

3. Način kreditiranja

 • kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama (osim NCFF) putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci,
 • izravno kreditiranje korisnika kredita (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga) – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u.

4. Iznos kredita

 • u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 200.000,00 kn
 • najviši iznos kredita iznosi 2.000.000,00 kn, ovisno o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita te namjeni i strukturi ulaganja, pri čemu se može kreditirati do 85% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a*.
 • ovisno o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita i namjeni i strukturi ulaganja, za kredite u iznosu do 700.000,00 kn moguće je kreditiranje do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.

*HBOR može razmotriti kreditiranje 100% predračunske vrijednosti s PDV-om ako korisnik kredita isporučuje dobra ili obavlja usluge koje su izuzete od obračunavanja PDV-a ili za korisnike kredita koji ne posluju u sustavu PDV-a.

5. Valuta kredita

 • kunski kredit
 • kunski kredit uz valutnu klauzulu vezanu za EUR

6. Kamatna stopa

Kamatna stopa Mogućnosti sniženja Kriteriji

2% godišnje, fiksna

– 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih*
do – 2 postotna boda uz subvenciju Županije/Grada/Općine**
do – 1 postotni bod NCFF financiranje prirodnog kapitala***

U određenim slučajevima kamatna stopa može biti i viša, ovisno o propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti.

Uvjeti za sniženje kamatnih stopa

*Sniženje kamatne stope za zapošljavanje mladihIzjava MSP, Izjava Mid-Cap

**Sniženje kamatne stope uz subvenciju Županije/Grada/Općine

***Sniženje kamatne stope za NCFF – financiranje prirodnog kapitala

7. Naknade

Promjenjive, u skladu s Odlukom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna:

 • za obradu kreditnog zahtjeva: 0,50% od ugovorenog iznosa kredita*,
 • za rezervaciju sredstava: 0,25% od ugovorenog, a neiskorištenog iznosa kredita**, te
 • ostale naknade u skladu s Odlukom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna.

* Za obradu kreditnog zahtjeva iz NCFF financiranje prirodnog kapitala: 0,40% od ugovorenog iznosa kredita

**Za rezervaciju sredstava iz NCFF financiranje prirodnog kapitala: bez naknade

8. Rok i način korištenja kredita

Rok korištenja je u pravilu do 12 mjeseci. Ovisno o namjeni i dinamici ulaganja, moguće je odobriti i dulji rok korištenja kredita.

Dio kredita namijenjen za financiranje osnovnih sredstava koristi se isplatom na račun prodavatelja/dobavljača/izvođača radova, na temelju dokumentacije za namjensko korištenje kredita.

Dio kredita namijenjen za financiranje obrtnih sredstava može se isplatiti na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje dokumentacijom kojom se dokazuje namjensko korištenje kredita.

9. Rok otplate

 • ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, do 12 godina, uključujući poček do 3 godine

Iznimno od navedenog, ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, moguće je odobriti rokove otplate i počeka:

 • za podizanje i/ili obnavljanje dugogodišnjih nasada u poljoprivredi: do 14 godina, uključujući poček do 5 godina,
 • za ulaganja u turizam ili ako investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i/ili počekom: do 14 godina, uključujući poček do 4 godine.

10. Način otplate

 • u pravilu u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama

11. Instrumenti osiguranja

 • kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka
 • kod kreditiranja po modelu podjele rizika instrumente osiguranja određuju poslovna banka i HBOR
 • kod izravnog kreditiranja HBOR s korisnikom kredita ugovara instrumente osiguranja sukladno internim aktima HBOR-a (npr. mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, zalog na poslovnim udjelima, bankarske garancije, jamstvo EIF-a u okviru EGF-ajamstva HAMAG-BICRO-a i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju), te procjeni rizika ulaganja i korisnika kredita.

12. Povezani dokumenti

13. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb

Agram banka d.d.
Zagreb

Banka Kovanica d.d.
Varaždin

BKS Bank AG
Glavna podružnica Hrvatska

Croatia banka d.d.
Zagreb

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb

Istarska kreditna banka d.d.
Umag

J&T banka d.d.
Varaždin

Karlovačka banka d.d.
Karlovac

Kentbank d.d.
Zagreb

OTP BANKA d.d.
Split

Partner banka d.d.
Zagreb

Podravska banka d.d.
Koprivnica

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

Sberbank d.d.
Zagreb

Slatinska banka d.d.
Slatina

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

kontakti

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3